Tools

PINB w Żyrardowie

LOADING
PREV
NEXT
http://www.pinb-zyrardow.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/499642SLAJD1.jpg
http://www.pinb-zyrardow.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/212509863147725093formation.jpg
http://www.pinb-zyrardow.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/914761SLAJD2.jpg

TITLE small TITLE BIG

  • Katastrofa budowlana - c?
  • Obiekty wielkopowierzchn?
  • Utrzymanie obiektów budo?

Katastrofa budowlana - co należy zrobić

Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących ...

Read more

Obiekty wielkopowierzchniowe.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie, przypomina właścicielom i zarządcom o obowiązkach wynikających z ustawy ? Prawo budowlane, a mianowicie:

Read more

Utrzymanie obiektów budowlanych

Zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

Read more
ZNAJDUJESZ SIĘ: Home
Saturday, 11 Jul 2020

Mapka dojazdu

mapka
Zobacz jak do nas dojechać. Prosta nawigacja wyznaczy Ci ...

Odwiedza nas

We have 1 guest online

DRUKI-B1
E-mail Print PDF

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie informuje, że od dnia 25.05.2020 r. wznawia przyjmowanie / obsługę klientów urzędu.

Klienci przyjmowani bedą pojedyńczo, po uprzedniej dezynfekcji rąk.

Organ zwraca się z prośbą o ograniczenie kontaków indywidualnych w sprawch i korzystanie z informacji telefonicznej lub usług elektronicznych, bądź składanie korespondencji poprzez skrzynkę pocztową urzędu (znajdującą się przy drzwiach wejściowych).

 


 

 

Monika Butt – Hussaim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie


KOMUNIKAT

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie informuje,
że od dnia 25.05.2020 r. wznawia przyjmowanie / obsługę klientów urzędu.

Klienci przyjmowani będą pojedynczo, po uprzedniej dezynfekcji rąk.

 

Organ zwraca się jednak z prośbą o ograniczenie kontaktów indywidulanych w sprawach i korzystanie z informacji telefonicznej lub usług elektronicznych, bądź składanie korespondencji poprzez skrzynkę pocztową urzędu (znajdującą się przy drzwiach wejściowych).

 

Monika Butt – Hussaim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie

pinb-budynek-500-185

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ŻYRARDOWIE

Żyrardów, ul Okrzei 19 (III piętro)
96-300 Żyrardów, | Tel/Fax: 46 855-68-73
pinb@pinb-zyrardow.pl
nadzor@pinb-zyrardow.pl

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie przyjmuje interesantów w środy
w godz. 10.00 ? 14.00
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016 r.) i Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r ( Dz. U. z 24 maja 2018r poz. 1000), informujemy, że: 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie z siedzibą przy ul. Stefana Okrzei 19, 96-300 Żyrardów, 2. dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych: nadzor@pinb-zyrardow.pl, 3. dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji działań i zadań ustawowych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 4. Mają Państwo prawo do: • żądania od Administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych, • przenoszenia danych, • wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym okresie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności: • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji kancelaryjnej w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 7. Państwa dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłączenie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych; 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłanką przetwarzania danych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a dobrowolne, gdy odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą; 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych lub ewentualnego naruszenia Państwa prawa do prywatności prosimy o kontakt.